+359 92 666169
    +359 88 6639354
  


Условия за пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Необходими докуменити за записване 
1.1. Валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването; 
1.2. Лична карта; 
1.3. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Копие от декларацията следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентския офис. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. 
При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите. 

2. Записване, срокове и начини на разплащане 
2.1. Записвания и информация можете да получите чрез: 
- Елктронен адрес office@eagle-travel.eu
- Телефон 092 666 169
- В офиса на Игъл Травел 62  ЕООД 
2.2. Начини на разплащане  - Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. 
2.2. Депозит в размер на 30% на човек от общата стойност на туристическия пакет за самолетни, автобусни и индивидуални пътувания. Резервация се прави само след внасяне на депозита. 
2.3. Остатъкът в размер на 70% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ дни преди датата на отпътуване. 
2.4. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА. 
2.5. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 3 работни дни. 
2.6. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н./. 

3. Ранни резервации:
3.1. Резервации по системата за ранни записвания, се осъществява, като в момента на резервацията се заплаща 100% /цялата стойност на пакета/, като ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да сменя имената, хотела и датата на пътуване. Условията по глава 4 не са валидни за резервации по тази система. Анулациите в този случай са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неустойката е 100% /цялата стойност на пакетната цена/. 

4. Права и задължения на страните, визов режим и застраховане: 
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването. 
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са с паспорти различни от българските, са длъжни да се уведомят, какъв е визовия режим в държавата, която искат да посетят през България. 
4 .3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги невлизащи в цената на туристическото пътуване. 
4.4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава 
нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина. 
4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини. 
4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите когато: 
4.6.1. има промяна в стойността на транспортните разходи; 
4.6.2. има промяна в цените на горивата; 
4.6.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни, пристанищни, фериботни такси и други; 
4.6.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на 
отпътуване. 
4.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на ПОТРЕБИТЕЛЯ заминаващ извън пределите на Р. България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица. 
4.8. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им, към ТУРОПЕРАТОРА. 
4.9. Договори, подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите важат със същата сила и права. 

5. Условия за изменение и анулиране на туристическото пътуване: 
5.1. В пиковия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
5.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт дължи следните неустойки от пълната сума на туристическият пакет: 
5.2.1. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 40 дни преди датата на отпътуване; 
5.2.2. 30% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 39 до 25 дни преди датата на отпътуване; 
5.2.3. 70% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 24 до 15 дни преди датата на отпътуване; 
5.2.4. 100% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена 12 и по-малко дни преди датата на отпътуване. 
5.3. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответната оферта/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу допълнително заплащане, преориентиране за друга група, маршрут, дата и др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването, като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и/или обезщетения. 

6. Неустойки и имуществена отговорност на страните: 
6.1. Крайният срок в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора /анулация/ без да дължи неустойка е 40 дни преди датата на пътуването, като за всяко туристическо пътуване или услуга  ПОТРЕБИТЕЛЯ е обвързан с конкретен договор и общи условия към него.
6.2. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение задълженията на ТУРОПЕРАТОРА и след срока по т. 5.1. , ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на: 
6.2.1. 30% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 39 до 25 дни преди датата на отпътуването; 
6.2.2. 70% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 24 до 15 дни преди датата на отпътуването; 
6.2.3. 100% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 14 и по-малко дни преди датата на отпътуването; 
6.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 5.1., т. 5.2.1., т. 5.2.2. и т. 5.2.3. респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил; 
6.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване; 
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на отпътуване; 
6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето; 
6.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа, времетраенето на полета и типа самолет; 
6.7. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
6.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок, преди датата на отпътуване. 
6.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
6.9.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства. 
6.9.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност при закъснение, промяна или неосъществяване на полет, извършващ се от нискобюджетни авиокомпании, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е известен предварително. 

7. Рекламации: 
7.1. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавн да уведоми и запознае с проблема местният туроператор-посрещач. Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след приключване на пътуването. 
7.2. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛИЕРА/ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
7.3. Застраховка “Отговорност на туроператора” полица № 0000003/31.10.2017г. нa "Групама Застраховане" ЕАД.

8. Изменения и допълнения: 
8.1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма. 
8.2. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.